Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rys historyczny o szkole w Prostyni

29 grudnia 2017

Okres międzywojenny

Podczas zaboru rosyjskiego, od około 1913 roku w Prostyni istniała trzyoddziałowa szkoła, do której uczęszczały dzieci z gminy Prostyń. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku utworzona została szkoła powszechna licząca siedem oddziałów. W nowo powstałej szkole pracę rozpoczęły trzy nauczycielki. Nauka odbywała się w trzech oddzielnych lokalach. W 1925 roku stanowisko kierownika szkoły objął Jan Ziemba. W roku szkolnym 1930/31 pracowali kierownik i czterech nauczycieli. W listopadzie 1937 roku szkoła otrzymała własny drewniany budynek. Od września 1939 roku do marca 1940 roku nastąpiła przerwa w nauce. W czasie okupacji nauka odbywała się w prywatnych budynkach, ponieważ szkolny budynek wykorzystywany był przez niemieckich żołnierzy.

Po zakończeniu II wojny światowej

 Po wyzwoleniu rozpoczęto naukę od września 1944 roku. Pracę rozpoczęli kierownik szkoły Mieczysław Zimnoch i czworo nauczycieli. W późniejszym okresie skład grona pedagogicznego ulegał znacznym zmianom. W roku szkolnym 1946/47 pracowało w szkole tylko dwoje nauczycieli.        W roku szkolnym 1953/54 stanowisko kierownika szkoły objął Ryszard Wycech, pracowało już pięciu nauczycieli. Życie kulturalne szkoły znacznie się ożywiło. Powstał zespół artystyczny, drużyna harcerska. W roku szkolnym 1954/55 plac szkolny ogrodzono siatką, do szkoły został doprowadzony prąd elektryczny.

W roku szkolnym 1955/56 z inicjatywy kierownika szkoły Ryszarda Wycecha rozpoczęła się rozbudowa budynku szkolnego. Czteroizbowy drewniany budynek nie mógł pomieścić wzrastającej liczby uczniów. Przeciętna klasa liczyła około czterdzieścioro uczniów. W jednym budynku uczyło się osiem klas szkoły podstawowej, dwie klasy Szkoły Przysposobienia Rolniczego, kurs ogólnokształcący. Z uwagi więc na potrzeby lokalowe rozbudowano budynek szkolny, który oddano do użytku w 1956 roku. W rozbudowie szkoły pomagali także rodzice.

Z inicjatywy kierownika szkoły Ryszarda Wycecha oraz ks. Józefa Rucińskiego w roku szkolnym 1958/59 rozpoczął pracę Komitet Rozbudowy Szkoły. W roku szkolnym 1962/63 został oddany do użytku nowy murowany budynek szkolny z dużymi salami lekcyjnymi. Mieścił on 8 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.

Na przełomie lat 60 i 70 do szkoły uczęszczało 329 uczniów, którzy uczyli się w 11 oddziałach. Grono pedagogiczne liczyło 12 nauczycieli. Ze względu na ciężkie i śnieżne zimy Komitet Rodzicielski zorganizował dowożenie uczniów do szkoły. Prowadzone było także dożywanie w szkole. W tym okresie szkoła zmieniła swój status w związku z likwidacją gminy w Prostyni i przyłączeniu części jej terenów do gminy Małkinia.

 Lata siedemdziesiąte

W roku szkolnym 1973/74 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Małkini, w skład której weszła szkoła w Prostyni. Został obniżony stopień organizacyjny szkoły w Poniatowie- uczniowie klas V-VIII kontynuowali naukę w szkole w Prostyni.

W roku szkolnym 1975/76 dyrektorem szkoły został Antoni Jakubik, dotychczasowy zastępca dyrektora, a jego zastępcą do spraw pedagogicznych Piotr Pilichowski. Szkoła otrzymała sprzęt i meble do trzech nowo powstałych klasopracowni: geograficznej, polonistycznej, historycznej. Zakończono ogrodzenie boiska od strony ulicy dzięki pomocy zakładu opiekuńczego ZWAC w Małkini i Gminnej Spółdzielni w Prostyni, posadzono kwiaty i drzewa. W latach siedemdziesiątych uczniowie osiągali sukcesy w sporcie. Drużyna piłkarska zdobyła I miejsce w rozgrywkach wojewódzkich w piłce nożnej. Ważnym wydarzeniem była też wycieczka do Trójmiasta.

W 1976 roku rozpoczęto prace remontowe w szkole. Uczniowie uczyli się na dwie zmiany. W budynku brakowało sanitariatów i centralnego ogrzewania. Rozebrano część drewnianego budynku likwidując dwie sale lekcyjne, kuchnię i korytarz. W trakcie nauki trwały prace remontowe związane z rozbiórką pieców kaflowych oraz wymianą podłóg na posadzki PCV. W grudniu 1976 roku rozpoczęła pracę kotłownia węglowa powstała w dobudowanym pomieszczeniu. Dokonano wymiany dachu na budynku murowanym, dobudowano szatnię z głównym wejściem i korytarzem, pomieszczeniem przeznaczonym na pokój nauczycielski. W miejsce dawnego pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora powstały łazienki. Gabinet dyrektora wydzielono sali lekcyjnej. Prace remontowe zakończono w styczniu 1978 roku.

W roku szkolnym 1977/78 naukę w Zbiorczej Szkole Podstawowej w Prostyni rozpoczęły dzieci z klas V-VIII ze szkoły z Kiełczewa, która stała się filią szkoły w Prostyni. W kolejnym roku szkolnym obniżono stopień organizacyjny szkoły w Poniatowie do klas I-III, dlatego też dzieci klas IV-VIII dowożone były do szkoły w Prostyni. Naukę rozpoczęło 347 uczniów w klasach I-VIII oraz 24 w oddziale przedszkolnym. Uczniowie ze wsi Poniatowo, Grądy, Boreczek i Kiełczew dowożeni byli przyczepą autobusową lub komunikacją PKS, która często zawodziła. Po wyjątkowo mroźnej i obfitej zimie przyszła powódź, która zalała drogę dojazdową do szkoły i schody wejściowe. Przerwa w nauce trwała od 27 marca do 8 kwietnia 1979 roku. W czerwcu zostało utworzone w szkole Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W roku szkolnym 1979/80 obniżono stopień organizacyjny szkoły w Kiełczewie do klas I-III, starsi uczniowie podjęli naukę w szkole Prostyni. Podczas wizytacji kompleksowej bardzo wysoko oceniono organizację procesu dydaktycznego i stan obiektu szkolnego.

 Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte

 W roku szkolnym 1981/82 naukę rozpoczęło 14 oddziałów uczniów. Ze względu na wolne od nauki soboty niektóre klasy kończyły zajęcia o godzinie 18 lub 19. Podwyższono stopień organizacyjny szkół w Poniatowie i Kiełczewie do klasy VI. Uczniowie zdobywali czołowe miejsca w sporcie np. w powiecie w tenisie stołowym. Także wyróżniali się w nauce. Uczeń Krzysztof Borowy zajął I miejsce w przedmiotowym konkursie wojewódzkim z fizyki. W roku szkolnym 1982/83 przeprowadzono remont drewnianego skrzydła budynku szkoły. Założono centralne ogrzewanie, nowe okna, ściany wybito płytami. W kolejnym roku wykonano przebudowę dachu na drewnianej części budynku, naprawiono posadzki na korytarzach i w klasie. W roku szkolnym 1984/85 naprawiono piece centralnego ogrzewania, wywiercono nową studnię, naprawiono przyczepę służącą do dowożenia dzieci do szkoły. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia Janusza Korczaka. Pod koniec roku szkolnego rozpoczęto malowanie sal lekcyjnych, a w wakacje odremontowano przeciekający dach.

W roku szkolnym 1985/86 przeszedł na emeryturę Antoni Jakubik, dyrektorem szkoły został Piotr Pilichowski sprawując tę funkcję do 1991 roku. W trakcie swej kadencji położył nacisk na sprawy wychowawczo- dydaktyczne, o czym świadczy bardzo dobre podsumowanie wizytacji przez inspektora oświaty.

W roku szkolnym 1991/92 dyrektorem szkoły została Lidia Pilichowska. W roku szkolnym 1992/93 podniesiono stopień organizacyjny w szkołach w Poniatowie i Kiełczewie do klasy VIII. Uczniowie klas VII-VIII z tych miejscowości uczący się w szkole w Prostyni wrócili do swoich macierzystych szkół. Przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, kotłowni, łazienek. Wymieniono wykładzinę podłogową, pomalowano wszystkie sale lekcyjne. Przy współpracy z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zakupiono sprzęt komputerowy. W 1997 roku odbyła się wizytacja ks. biskupa Antoniego Dydycza.

Po reformie oświaty w 1999 roku

W związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000 w jednym budynku rozpoczęło funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum w Prostyni z dyrektorem Iwoną Sobotką oraz Szkoła Podstawowa w Prostyni z dyrektorem Małgorzatą Bernasiuk. Jednym z priorytetowych działań było zdjęcie z budynku szkoły szkodliwych dla zdrowia elewacyjnych płyt azbestowych oraz wymiana zniszczonej stolarki okiennej i docieplenie budynku. Szkoła nabrała zupełnie innego wyglądu po wykonaniu estetycznej elewacji. Część prac współfinansowana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2002/03 dyrektorem szkoły podstawowej został Wojciech Jakubik. W 2004 roku została wymieniona kotłownia węglowa na olejową.

 Zespół Szkół Gminnych

 W roku szkolnym 2004/05 utworzono Zespół Szkół Gminnych w Prostyni i dyrektorem został Wojciech Jakubik, zaś wicedyrektorem Iwona Maliszewska. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły był wybór patrona papieża Jana Pawła II. Z olbrzymią energią uczniowie, rodzice i nauczyciele przystąpili do prac nad popularyzacją postaci patrona. Rada Gminy w Małkini Górnej uchwałą z dnia 19 lipca 2005 roku nadała Zespołowi Szkół Gminnych imię Jana Pawła II. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 16 września 2005 roku. Ks. Biskup Antoni Dydycz celebrował Mszę świętą, a następnie poświęcił sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i Wójta gminy Małkinia Górna. Podczas uroczystości uczniowie ślubowali na nowo otrzymany sztandar, podpisany został akt erekcyjny sztandaru i odbyła się część artystyczna. Po uroczystościach w kościele nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie obelisku przed szkołą.

Z inicjatywy dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Maliszewskiego zakupiono plac sąsiadujący z budynkiem szkoły z przeznaczeniem na zespół boisk z funduszu Rady Rodziców. Pomoc finansową zadeklarowali miejscowi przedsiębiorcy, rodzice i mieszkańcy. W pracach społecznych wykonano boiska do piłki nożnej, koszykowej, ręcznej, skocznię do skoku w dal.  Przeprowadzone zostały kolejne remonty i działania podnoszące jakość pracy szkoły. Zostały wyremontowane szatnie, świetlica, powstał gabinet pedagoga. W roku szkolnym 2006/07 przeprowadzono rozbudowę szkoły: dobudowano skrzydło mieszczące 2 sale lekcyjne i łazienki. W miejsce starych łazienek powstał pokój nauczycielski i biblioteka.

W 2009 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych objęła Ewa Szymanik. Szkoła przystąpiła do programu państwowego Radosna Szkoła, dzięki czemu otrzymała materiały i pomoce dydaktyczne do klas edukacji wczesnoszkolnej, a przy pomocy rodziców odnowiono jedną z sal lekcyjnych. W listopadzie 2010 roku została oddana do użytku hala gimnastyczna z zapleczem: pokój nauczycieli wychowania fizycznego, łazienki, sala na sprzęt, sala lekcyjna. Poświęcenia hali dokonał ks. biskup Antoni Dydycz.

W roku szkolnym 2010/2011 został przeprowadzony remont starej części budynku szkolnego (drewniane skrzydło). Polegał on na wymianie podłogi z drewnianych legarów na posadzkę betonową z nawierzchnią łatwo zmywalną, a na części podłogi położono panele podłogowe. Ściany i sufit zostały  ocieplone i wyłożone panelami ściennymi. W nowo wyremontowanej części powstała świetlica szkolna.  Remont mógł być przeprowadzony dzięki hojności Rady Rodziców, która sfinansowała zakup materiałów i pomagała w pracach. W kolejnym roku szkoła pozyskała przy udziale organu prowadzącego system ociepleń od firmy Rockwool i została ocieplone drewniane skrzydło szkoły. Rada Rodziców sfinansowała prace remontowe.

W wakacje w 2013 roku utworzono trzecie wejście do szkoły dla dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych, utworzono dla nich oddzielną szatnię. Jednocześnie wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę tylko dla dzieci młodszych, którą odnowiono i wyposażono w nowe meble i zabawki wykorzystując program unijny Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III. W związku z tym, że do szkoły uczęszcza uczennica poruszająca się na wózku inwalidzkim została przeniesiona na parter budynku pracownia komputerowa.

W ciągu trzech lat zostały wyremontowane i odnowione 5 sal lekcyjnych. Prowadzono również prace polegające na budowie ogrodzenia boisk szkolnych. Ogrodzenie powstało w 2013 roku przy wkładzie pracy pracowników szkoły i rodziców. Na terenie placu szkolnego znajdował się budynek gospodarczy uprzednio przeznaczony na magazyn. W 2014 roku został gruntownie wyremontowany począwszy od naprawy ścian, wykonania nowego pokrycia dachowego i wylania posadzki betonowej. Budynek pełni obecnie funkcję magazynu i warsztatu do drobnych napraw sprzętu szkolnego.

Dzięki uczestnictwu w projektach unijnych wyposażono szkołę  w 4 komputery przenośne, magnetofony i w szereg innych pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły bazę dydaktyczną. Były to następujące projekty:  Dobry start w przyszłość, Wiedza- Technika- Władza: wkraczamy w świat dorosłych, Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, Dziecięca Akademia Przyszłości, Mój pierwszy robot, Akademia Małego Człowieka, Moja Przyszłość. Uczniowie mogli wziąć udział w wielu wycieczkach tematycznych.

W 2014 roku wprowadzono w szkole system zabezpieczeń polegający na kontrolowanym rejestratorze wejść do pokoju nauczycielskiego. Wyremontowano dach z dociepleniem w części głównej budynku, przebudowano wjazd do szkoły, aby autobus szkolny odbierał uczniów z placu szkoły, a nie jak dotychczas z przystanku autobusowego. W 2015 roku przeprowadzono remont korytarzy i klatek schodowych. W okresie wakacji na terenie szkoły powstał plac zabaw, który jest ogólnie dostępny dla mieszkańców. Powstał on dzięki sfinansowaniu zakupu wyposażenia z funduszu sołeckiego wsi Prostyń.

Od 2010 roku tradycją szkoły stał się wakacyjny piknik rodzinny „Zadbajmy o uśmiech dziecka”. Odbywa się co roku w ostatnią sobotę sierpnia. Na placu szkolnym dzieci korzystają z wesołego miasteczka, rozgrywane są konkurencje sportowe i zadaniowe, uczniowie mogą zaprezentować własną twórczość. Rodzice przygotowują  poczęstunek dla wszystkich uczestników pikniku. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły  był udział w akcji „Ocalić od zapomnienia” w kwietniu 2011 roku. Nasz dąb został posadzony na cześć kpt. Czesława Adama Papiewskiego Co roku w kwietniu odbywa się w szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy posadzenia dębu katyńskiego. Panie Oksana Żochowska i Elżbieta Żurawska przygotowały gablotę poświęconą pamięci kapitana. Tradycją szkoły są również uroczystości poświęcone patronowi szkoły. 16 października obchodzimy Dzień Patrona, a w kwietniu uroczystość poświęconą obchodom rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Reforma 2017

Od września 2017 r. nasza szkoła ponownie jest ośmioletnią szkołą podstawową na mocy UCHWAŁY NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 11 sierpnia 2017 r.